วัน พุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนบ้านท่าระพาจัดประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1