นางสาวแววตา  ทองเกลี้ยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทรศัพท์ : 0-3742-5468 
อีเมล์ : [email protected]