นางสมพิศ  สุวรรณชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทรศัพท์ :0-3742-5468
อีเมล์ : [email protected]

นางชนากานต์ สารเฉวตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 0-3742-5468
อีเมล์ : [email protected]

นายคมสัน  สุวรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0-3742-5468
อีเมล์ : [email protected]
นายชิตพงศ์  พรมงาม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0-3742-5468
อีเมล์ : [email protected]
นางสุกันยา แก่นทอง
พนักงานราชการ
โทรศัพท์ :0-3742-5468
อีเมล์ : [email protected]
นางสาวสายฝน เทือกดอกไม้
พนักงานธุรการ
โทรศัพท์ :0-3742-5468
อีเมล์ : [email protected]
นายอภิชัย ประจันตเสน
ช่างไฟฟ้า ระดับ 4
โทรศัพท์ :0-3742-5468
นายอเนก คละจิตร
ช่างไฟฟ้า ระดับ 3
โทรศัพท์ :0-3742-5468
นายวรกาล ธัญญากิจ
ลูกจ้างชั่วคราว
โทรศัพท์ :0-3742-5468
นางพรพิมล กาญจนศุภางค์
อัตราจ้าง
โทรศัพท์ :0-3742-5468
อีเมล์ : [email protected]
นางสาววิราศิณี บุญสงค์
อัตราจ้าง
โทรศัพท์ :0-3742-5468
อีเมล์ : [email protected]
นางอรุณ ชมภู
ลูกจ้างชั่วคราว
โทรศัพท์ :0-3742-5468
นางสาวจารุวรรณ จิตหาญ
 ลูกจ้างชั่วคราว
โทรศัพท์ :0-3742-5468
นายสุรชัย  สุระพันธ์
ลูกจ้างชั่วคราว
โทรศัพท์ :0-3742-5468
นายอิทธิพล เนินบก
ลูกจ้างชั่วคราว
โทรศัพท์ : 0-3742-5428
นางดารัตน์ ลีพรมมา
ลูกจ้างชั่วคราว
โทรศัพท์ :0-3742-5468