นางสาวอรวรรณ  ลิ้มธงชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทรศัพท์ :0-3742-5465
อีเมล์ : [email protected]
นางอร่ามศรี  พราวศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0-3742-5465
อีเมล์ : [email protected]
นางสาวนิตญา   อักษรดี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0-3742-5465
อีเมล์ :  [email protected]

นายบุญเชิด  นรมาตย์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :0-3742-5465
อีเมล์ :[email protected]
นางสาวจิราภา  สันประเทียบ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :0-3742-5465
อีเมล์ : [email protected]
นายสุรเชษฐ์ โรจนาปิยาวงศ์
พนักงานราชการ
โทรศัพท์ :0-3742-5465
อีเมล์:[email protected]

นางสาวพิมลพรรณ ออมสิน
อัตราจ้าง
โทรศัพท์ :0-3742-5468
อีเมล์ : [email protected]
นางสาวธิติญา ทองคุ้ม
อัตราจ้าง
โทรศัพท์ :0-3742-5465
อีเมล์ : [email protected]