ฝ่ายบริหารการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1

นายอุทัย คำสีหา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
โทรศัพท์ : 0-3742-5466 มือถือ:090-189- 1513
อีเมล์ : [email protected]

นางพรพนา บัวอินทร์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
โทรศัพท์ : 0-3742-5466 มือถือ : 098-25-15248
อีเมล์ : [email protected]

ว่าที่ ร.ต. สุขสันต์ จวงพลงาม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
โทรศัพท์ : 0-3742-5466 มือถือ : 088-595-7675
อีเมล์ : [email protected]

นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
โทรศัพท์ : 0-3742-5466 มือถือ : 083-372-8887
อีเมล์ : [email protected]


ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวละออ  จรรยา

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

โทรศัพท์ : 0-3742-5423 มือถือ : 089-889-7316
อีเมล์ : [email protected]

นางสาวกุลญา  คชสีห์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์ :0-3742-5467 มือถือ : 088-404-2936
อีเมล์ : [email protected]

นายฉันทการณ์  กุลพานิช

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ : 0-3742-5468 มือถือ : 080-301-9166
อีเมล์ :[email protected]

นางสาวอรวรรณ ลิ้มธงชัย

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์ :0-3742-5465 มือถือ : 089-245-1781
อีเมล์ : [email protected]

นางนิธิวดี สุวรรณะสิริภัทร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม ฯ

มือถือ :089-930-2020
อีเมล์ :[email protected]

นางสมพิศ  สุวรรณชัย

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ :0-3742-5468 มือถือ : 081-949-3409
อีเมล์ : [email protected]

นางสาวลออ แก้วศรี

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ : 0-3751-5262
มือถือ : 086-985-4594
อีเมล์ : [email protected]

นายจีระวัฒน์ ปัสสากุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทรศัพท์ : 0-3742-5468  ต่อ 32
มือถือ : 088-924- 1535
มือถือ : 092-515- 5563
อีเมล์ : [email protected]

นายสมชาติ  ช่วงเปีย

นิติกรชำนาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

โทรศัพท์ : 0-3742-5467 มือถือ : 086-572-3089
อีเมล์ : [email protected]

นางสาวแววตา  ทองเกลี้ยง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โทรศัพท์ : 0-3742-5468 มือถือ : 081-793-5176
อีเมล์ : [email protected]