กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายจีระวัฒน์  ปัสสากุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์ :0-3742-5468  ต่อ 32
อีเมล์ : [email protected]
นายยิ่งยศ สุวรรณศัดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

โทรศัพท์ :0-3742-5468  ต่อ 32
อีเมล์ : [email protected]

ติดต่อ สพป.สก.1