นายจีระวัฒน์  ปัสสากุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์ :0-3742-5468  ต่อ 32
อีเมล์ : [email protected]