หน่วยตรวจสอบภายใน

นายฉันทการณ์  กุลพานิช
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 0-3742-5465
อีเมล์ : [email protected]
ติดต่อ สพป.สก.1