นางสาวละออ  จรรยา
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 0-3742-5423
อีเมล์ : [email protected]
นางสาวนิดา  ทองเกลี้ยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0-3742-5423
อีเมล์ :  [email protected]
นายคณธิศ  สุพรเสฐียรกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0-3742-5423
อีเมล์ :  [email protected]
นายโชคชัย วงศ์ช่างเงิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0-3742-5423
อีเมล์ :  [email protected]