โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ นำโดยว่าที่ร้อยตรีนริศ สุ่นศรีเมือง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มเครือข่ายวังสมบูรณ์เข้าร่วมประชุมผู้บริหารเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา “สระแก้วโมเดล” สพป.สระแก้ว เขต 1

วันที่ 5 มกราคม 2566 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ นำโดยว่าที่ร้อยตรีนริศ สุ่นศรีเมือง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มเครือข่ายวังสมบูรณ์เข้าร่วมประชุมผู้บริหารเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา “สระแก้วโมเดล” สพป.สระแก้ว เขต 1 สพป.สระแก้ว เขต 2 และสพม.สระแก้ว ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต 1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับบริบท สภาพสังคม และภารกิจตามที่กระทรวงศึกษาได้กำหนดอย่างมีเอกภาพและคุณภาพ