การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

https://data.bopp-obec.info/emis/news/news_view_school.php?ID_New=365034&School_ID=1027740048