แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาครู “SK1 CAI สู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ”

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565  โรงเรียนบ้านท่าตาสี จัดประชุมครู แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาครู  “SK1 CAI สู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ” เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English Camp โดยครูภิญโญ ไชยภา เจ้าภาพ