ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

ด้วย โรงเรียนธัญธารวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส ร่วมกับ สโมสรลูกเสือภราดร กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ จำนวน 4 หลักสูตร ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนธัญธารวิทยา

  1. หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ระหว่างวันที่ 18 – 24 เมษายน 2567
  2. หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2567
  3. หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ระหว่างวันที่ 2 – 5 พฤษภาคม 2567
  4. หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ระหว่างวันที่ 6 – 9 พฤษภาคม 2567