ประชุมแนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ ศึกษานิเทศก์ ประชุมแนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (Focus Group) ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมการะเกด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1