แรงบันดาลใจที่สงผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (บทความทดสอบ)

แรงบันดาลใจเก่ยีวของกับการที่บุคคลหนึ่งเกิดความรูสึกประทับใจ เลื่อมใส ศรัทธาในคําพูด แนวคดิ หรือพฤติกรรมการทํางานของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง นํามาสูการปรับเปล่ยีนทัศนคต หลักการและพฤติกรรมของตนเองในการทํางานสูเปาหมายความสําเร็จและความภาคภูมิใจในตนเอง ทั้งนี้แรงบันดาลใจมีที่มาจากสภาวการณ 4 ประเภท
ไดแก 1) แรงบันดาลใจจากเปาหมาย (Inspiration by Goal) 2) แรงบันดาลใจจากตนแบบ (Inspiration by Role
Model) 3) แรงบันดาลใจจากแรงกระตุน (Inspiration by Motivation) และ 4) แรงบันดาลใจจากการขับเคลื่อน
(Inspiration by Dynamic) บนหลักการของแรงบันดาลใจประกอบดวย การเนนการปฏิบัติ (Action Orientation)
การสรางความเช่ือมั่น (Confidence building) การสรางความเชื่อในจุดมุงหมายของอุดมการณ (Inspiring belief in
the cause) และ การสรางความคาดหวังในความสามารถของผูตาม (Making use of the Pygmalion effect or self