เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น