ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)