ไม่แจ้งผลการประเมินก่อนออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย