ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและหอประชุมรวมใจภักดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖