ผลการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 )