ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ – สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น และขั้นความรู้ชั้นสูง

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ที่ ศธ 04153/ว984

ด้วยสโมสรลูกเสือนครนายกร่วมกับ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครนายก และสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครนายก จัดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2564 จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

          1. โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ระหว่างวันที่ 20 – 26 เมษายน 2564 ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม จำนวน 3,000 บาท

          2. โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ระหว่างวันที่ 27 – 30 เมษายน 2564 ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม จำนวน 2,000 บาท ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก (สาริกา) อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress