นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่

45 ครั้งที่เปิดอ่าน