นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่

18 ครั้งที่เปิดอ่าน