อำเภอวังน้ำเย็น

ศึกษาดูงานนวัตกรรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

คณะครู โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ จ.ปราจีนบุรี และ นักศึกษาปริญญาโท คณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว. ศึกษาดูงานนวัตกรรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

1 2 3