home2018

นับถอยหลังสอบ O-NET '62

นับถอยหลังสอบ RT '62

นับถอยหลังสอบ NT '62

previous arrow
next arrow
Slider

ประกาศเจตจำนง (ภาษาไทย)

ประกาศเจตจำนง (ENG)

ประกาศเจตจำนง (ภาษากัมพูชา)

คลิปการประกาศเจตจำนงสุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2562 /เพิ่มเติม 1 / เพิ่มเติม2

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

รายงานแผนและผล  5 มีนาคม 2562 / 3 เมษายน 2562/ 1 พฤษภาคม 2562
รายงานการเบิกจ่ายไตรมาส 1/2562,2/2562,3/2562

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการเบิกจ่ายประจำปี 2561

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาวัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

-  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
-  ประกาศประกวดราคาปีงบประมาณ 2562
-  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562
-  สำเนารายละเอียดการดำเนินงาน 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สขร  ปี 2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561

โปรดแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาการศึกษาของ สพป.สระแก้ว เขต 1

เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ได้อย่างไร ?
ท่านอยากเห็นเด็กสระแก้วเป็นอย่างไร ?
Slider
Slider

 Tel : 037-425-468

  : SK1EDU

 Fax : 037-425-469

 : SK1ETV

 Tel : 037-425-468

 Fax : 037-425-469

  : SK1EDU

 : SK1TV

รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1

แนวทางการดำเนินงาน สพป.สก. 1วิสัยทัศน์  (Vision)ผู้เรียนคิดเป็น  สื่อสารได้  คงอัตลักษณ์ความเป็นไทยพันธกิจ (Mission)1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการสื่อสารของผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 212. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน3. เสริมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยและมีความสมดุลทั้งทักษะวิชาการทักษะวิชาชีพและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง5. สร้างสิทธิและโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมค่านิยมองค์กร  (Core  Value)คิดสร้างสรรค์  ทำงานเป็นทีม   บริการดี  มีคุณธรรม

  ผลงานและกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด

123597

  ผลงานและกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด

 

  โปรแกรมระบบสำนักงาน ( E-SERVICE )

  โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

บทความสาระน่ารู้