คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มกฎหมายและคดี

ติดต่อ สพป.สก.1