work-manual

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มกฎหมายและคดี