ผอ.นิตยา รับรางวัลครูดีชายขอบ (ครูดีมีอุดมการณ์) ตามโครงการครูดีมีทุกวัน จาก สกสค.

วันที่ 8 กันยายน 2557 ผอ.นิตยา แสนใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา เข้ารับรางวัลครูดีชายขอบ (ครูดีมีอุดมการณ์) ตามโครงการครูดีมีทุกวัน ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จากเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

ผอ.นิตยา รับรางวัล ๑ โรงเรียน ๑ ครู ๑ นวัตกรรม

ผอ.นิตยา แสนใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยาและคณะครูได้จัดนิทรรศการและนำเสนอนวัตกรรมการบริหารเรื่อง “การบริหารการเปลี่ยนแปลงแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยการมีส่วนร่วม”

Message us