เรียน โรงเรียนในตำบลวังทองและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพ […]