กลุ่มอำนวยการ

นางสมพิศ  สุวรรณชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทรศัพท์ :0-3742-5468
อีเมล์ : [email protected]
นางสาวสิริวรรณ  เอี่ยวศิริ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0-3742-5468
อีเมล์ : [email protected]
นายคมสัน  สุวรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0-3742-5468
อีเมล์ : [email protected]
นายชิตพงศ์  พรมงาม
ครูช่วยราชการ
โทรศัพท์ : 0-3742-5468
อีเมล์ : chidp[email protected]
นางสาวทิพวรรณ พรมกลาง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ :0-3742-5468
อีเมล์ : [email protected]
นางเพชรรัตน์  อมรพลัง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 0-3742-5468
อีเมล์ : [email protected]
นางสุกันยา แก่นทอง
อัตราจ้าง
โทรศัพท์ :0-3742-5468
อีเมล์ : [email protected]
นางสาวจิราพร  จันทร์แก้ว
อัตราจ้าง
โทรศัพท์ :0-3742-5468
[email protected]
นางสาววิราศิณี บุญสงค์
อัตราจ้าง
โทรศัพท์ :0-3742-5468
อีเมล์ : [email protected]
นางสาวพิมลพรรณ ออมสิน
อัตราจ้าง
โทรศัพท์ :0-3742-5468
อีเมล์ : [email protected]
นายสิทธิชัย พรหมธิดา
ช่างไฟฟ้า ระดับ 3
โทรศัพท์ :0-3742-5468
นายอภิชัย ประจันตเสน
ช่างไฟฟ้า ระดับ 4
โทรศัพท์ :0-3742-5468
นายสมศักดิ์ บัวสาย
ช่างไฟฟ้า ระดับ 4
โทรศัพท์ :0-3742-5468
นายวรกาล ธัญญากิจ
ช่างไฟฟ้า ระดับ 2
โทรศัพท์ :0-3742-5468
นางสาวจารุวรรณ จิตหาญ
 ลูกจ้างชั่วคราว
โทรศัพท์ :0-3742-5468
นายอเนก คละจิตร
ช่างไฟฟ้า ระดับ 3
โทรศัพท์ :0-3742-5468
นายสุรชัย  สุระพันธ์
ลูกจ้างชั่วคราว
โทรศัพท์ :0-3742-5468
นางคำพลอย  แปลกจิตร
ลูกจ้างชั่วคราว
โทรศัพท์ :0-3742-5468
นางอรุณ ชมภู
ลูกจ้างชั่วคราว
โทรศัพท์ :0-3742-5468
นายอิทธิพล เนินบก
ลูกจ้างชั่วคราว
โทรศัพท์ : 0-3742-5428

Message us