กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางนิธิวดี  ป่าหวาย
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ :0-3742-5466
อีเมล์ :[email protected]
นางทิพย์วรรณ  สุวรรณ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :0-3742-5466
อีเมล์ :[email protected]
ว่าที่ร้อยโทวีรศักดิ์  มลิจาร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :0-3742-5466
อีเมล์ :[email protected]
นางบุญตา  ศรีวรวิบูลย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :0-3742-5466
อีเมล์ :[email protected]
นายสากล  พรหมศิริเดช
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :0-3742-5466
อีเมล์ : [email protected]
นางนงนุช  สมมิตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :0-3742-5466
อีเมล์ :[email protected]
นางสีไพล  พรหมศิริเดช
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0-3742-5466
อีเมล์ : [email protected]
นางสาวปรีเปรม  เค้าอ้น
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0-3742-5466
อีเมล์ : [email protected]
นางจริญา อาษาวัง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0-3742-5466
อีเมล์ : [email protected]
นางสาวกรองทอง  วันสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :0-3742-5466
อีเมล์ :[email protected]
นางสาวพาภรณ์ เพียรพิสัย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0-3742-5466
อีเมล์ : [email protected]
นางสาวอรวรรณ พิมพ์พระธรรม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0-3742-5466
อีเมล์ : [email protected]
นางสาวอัญชลี  โคตรตา  
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0-3742-5466
อีเมล์ : [email protected]
นางละเอียด  ทาวี  
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0-3742-5466
อีเมล์ : [email protected]
นางสาวสุกัญญา สุวรรณทาน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0-3742-5466
อีเมล์ : [email protected]
นายกิตติศักดิ์ พลเดช
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0-3742-5466
อีเมล์ : [email protected]
นางสาววิไลลักษณ์ รักษาพล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0-3742-5466
อีเมล์ : [email protected]
นางสาวพจนีย์ คำกำเนิด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0-3742-5466
อีเมล์ : [email protected]
นางสาวดวงหฤทัย ปักโคนัง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 0-3742-5466
อีเมล์ : [email protected]
นางฉวีวรรณ ด้วงใจมา
อัตราจ้าง
โทรศัพท์ : 0-3742-5466
อีเมล์ : [email protected]

ติดต่อเรา