ภารกิจกลุ่ม DLICT

  • งานส่งเสริมการศึกษาทางไกล

  • งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

  • งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนสนเทศและการสื่อสาร

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1