ทีมงาน ICT

นางสาวกาญจนา ขุนทอง

นายชูชาติ โชติเสน

นายรักชาติ ใสดี

นายอนุพงศ์ โตเจริญ

นายจีระวัฒน์ ปัสสากุล

นายธิติ วงษ์เส็ง

นายประสิทธิ์ ชาญประไพร

ว่าที่ ร.ต. กอบศิษฐ์ กนกชูสิทธิ์พงษ์

นายวัชรพงษ์ โฮมแพน

นายสุทธิชัย สุทธิประภา

นายอัษฎางค์ ราชตราชู

นางสาวอาทิตยา จันทร์แก้ว

นายปราโมทย์ บุญสมนึก

นายอัศนัย จันทร์ประเสริฐ

นายสายัณห์ กลิ่นชาติ

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1