บุคลากร

นางสาวกาญจนา ขุนทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทร 0-3742-5468 ต่อ 32
Email : [email protected]

นายจีระวัฒน์ ปัสสากุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

โทร 0-3742-5468 ต่อ 32
Email : [email protected]

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1