ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2556-2558

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2556-2558 สพป.สระแก้ว เขต 1

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2556

 จำนวนนักเรียนและห้องเรียน จำแนกตามชั้นเรียนและเพศรายโรงเรียน
 รายชื่อโรงเรียนขยายโอกาส จำแนกตามเพศ ชั้นเรียน และครู
 รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก จำแนกตามเพศ ชั้นเรียน และครู
 ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาปี 2556
 ข้อมูลทะเบียนโรงเรียนปี 2556
 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2556

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557

 จำนวนนักเรียนและห้องเรียน จำแนกตามชั้นเรียนและเพศรายโรงเรียน
 จำนวนครู จำแนกตามเพศ
 รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก จำแนกตามเพศ ชั้นเรียน และครู
 ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาปี 2557

1 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2557

ข้อมูลจังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา 2558

 จำนวนนักเรียน จำแนกตามหน่วยงาน
 จำนวนครู จำแนกตามหน่วยงาน
 จำนวนสถานศึกษา จำแนกตามหน่วยงาน
 download file excleข้อมูลสารสนเทศจังหวัดสระแก้ว ปี 2558

 

 

 

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1