ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2553-2555

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2553-2555 สพท.สระแก้ว เขต 1

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2553 

 จำนวนนักเรียนและห้องเรียน จำแนกตามชั้นเรียนและเพศรายโรงเรียน
 ทะเบียนโรงเรียน รายโรงเรียน 
 ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 2553

 ข้อมูลทะเบียนโรงเรียน ปีการศึกษา 2553

 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา 2553

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2554 
 จำนวนนักเรียนและห้องเรียน จำแนกตามชั้นเรียนและเพศรายโรงเรียน
 ทะเบียนโรงเรียน รายโรงเรียน 
 รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก จำแนกตามเพศและชั้นเรียน 
 ตารางสรุปข้ัอมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2554

 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา 2554

 ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2555

 จำนวนนักเรียนและห้องเรียน จำแนกตามชั้นเรียนและเพศรายโรงเรียน
รายชื่อโรงเรียนขยายโอกาส จำแนกตามเพศ ชั้นเรียน และครู
 รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก จำแนกตามเพศ ชั้นเรียน และครู
 ทะเบียนโรงเรียน รายโรงเรียน

 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา 2555

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1