ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2550 -2552

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2550 -2552 สพท.สระแก้ว เขต 1

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2550
 ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2550

 ข้อมูลทะเบียนโรงเรียน ปีการศึกษา 2550

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2551
 ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2551

 ข้อมูลทะเบียนโรงเรียน ปีการศึกษา 2551

 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา 2551

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2552
 ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2552
 ข้อมูลทะเบียนโรงเรียน ปีการศึกษา 2552
 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา 2552

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1