สรุปกฎหมายเกี่ยวกับภารกิจจัดการศึกษา

สรุปกฎหมายเกี่ยวกับภารกิจจัดการศึกษา

1.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กลุ่มนโยบายและแผน)

2.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา


ติดต่อ สพป.สก.1