แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯประจำปีงบประมาณ 2563

2. รายงานแผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ณ 30 เม.ย.63

3.รายงานแผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ณ 31 พ.ค.63

4.รายงานแผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ณ 30 มิ.ย.63

5. แผนการจัดซื้อตามระเบียบฯ โครงการ2

ติดต่อเรา