กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวลออ  แก้วศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  
โทรศัพท์ : 0-3742-5452
อีเมล์ : [email protected]
นางสาวทัศนีย์  เข็มเพ็ชร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :0-3742-5452
อีเมล์ : [email protected]
นางสาวรัชนี  วิลัย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0-3742-5452
อีเมล์ : [email protected]
นางสาวปรรณนภัส  บัวไข
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0-3742-5452
อีเมล์ : [email protected]
นางสาวอาทิตยา จันทร์แก้ว
นักจิตวิทยาโรงเรียน
โทรศัพท์ : 0-3742-5452
อีเมล์ : [email protected]
นางสาวพิชชญา เคธรรมมะ
อัตราจ้าง
โทรศัพท์ : 0-3742-5452
อีเมล์ : [email protected]