กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวลออ  แก้วศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
โทรศัพท์ : 0-3742-5452
อีเมล์ : [email protected]
นางสาวทัศนีย์  เข็มเพ็ชร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :0-3742-5452
อีเมล์ : [email protected]

นางสาวณัฐพร ฉัตรหิรัญรัตน์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0-3742-5452
อีเมล์ : [email protected]

นางสาวสุดารัตน์ หงษ์ทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 0-3742-5452
อีเมล์ : [email protected]

นางสาวอาทิตยา จันทร์แก้ว
นักจิตวิทยาโรงเรียน
โทรศัพท์ : 0-3742-5452
อีเมล์ : [email protected]
นางสาวพิชชญา เคธรรมมะ
เจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัด
โทรศัพท์ : 0-3742-5452
อีเมล์ : [email protected]

ติดต่อเรา