ผลการดำเนินงานกำกับติดตามโครงการ

รายละเอียดการดำเนินงานกำกับติดตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บัญชีคุมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1

บัญชีคุมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2

โครงการพิธีถวายราชสดุดี

โครงการลูกเสือจิตอาสา

โครงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2562

โครงการส่งเสริมสนับสนุนและจัดการเรียนการสอนผ่านระบบดิจิทัล

โครงการมหกรรมศิลปหัตถกรรมฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โครงการมหกรรมศิลปหัตถกรรมฯ ระดับชาติ

โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

โครงการประกวดแข่งขันทักษะโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ

โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านชั้น ป.1

โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

โครงการประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงของโรงเรียนด้วยระบบทางไกล

โครงการการทดสอบผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2562

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีงบประมาณ 2563

โครงการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน ปีการศึกษา 2562

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบวางแผน การจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ

ติดต่อ สพป.สก.1