สรุปผลและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เดือน ต.ค.62
2. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เดือน พ.ย.62

3. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เดือน ธ.ค.63

4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เดือน ม.ค.63
5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เดือน ก.พ.63

6. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เดือน เม.ย.63

7. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เดือน พ.ค.63
8. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เดือน มิ.ย.63

ติดต่อ สพป.สก.1