รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

แนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ ไตรมาสที่ 1

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ ไตรมาสที่ 2


แบบติดตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

แบบรายงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน
=
แบบรายงานโครงการประกวดแข่งขันทักษะโรงเรียนพระราชดำริ
=
แบบรายงานโครงการรับนักเรียน
=
แบบรายงานโครงการลูกเสือจิตอาสา
=
แบบรายงานโครงการถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
=
แบบรายงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
=
ติดต่อ สพป.สก.1