แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)

(เพิ่มเติมครั้งที่ 1 – 1)

(เพิ่มเติมครั้งที่ 1 – 2)

 เพิ่มเติมครั้งที่ 2-1

 เพิ่มเติมครั้งที่ 2-2

 เพิ่มเติมครั้งที่ 3

 เพิ่มเติมครั้งที่ 4

ติดต่อ สพป.สก.1