plan-report-quarter

แนวทางการบริหารแผนงานโครงการและงบประมาณ

และแบบติดตามรายงานการดำเนินงาน  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562

ตารางสรุปรายงานการกำกับติดตาม รายไตรมาส

รายงานการกำกับติดตาม (ไตรมาส1)

รายงานการกำกับติตตาม (ไตรมาส2)

รายงานการกำกับติดตาม (ไตรมาส3)

รายงานการกำกับติดตามรายโครงการ

โครงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT)

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ. เกมส์

โครงการนิเทศแบบบูรณาการ

โครงการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปี2561

โครงการการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

โครงการขับเคลื่อนมาตรการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบ

โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน

โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของ สพฐ.

โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โครงการอบรมเรื่องพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย