กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวกุลญา  คชสีห์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ :0-3742-5467
อีเมล์ : [email protected]
นางอรอนงค์ บุญมี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :0-3742-5467
อีเมล์ : [email protected]
นางสาวกาญจนา ขุนทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :0-3742-5467
อีเมล์ : [email protected]
นางสาววรีพร สอนจีน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :0-3742-5467
อีเมล์ : [email protected]

นางสาวศศิธร พูนเพิ่ม
นักทรัพยากรบุคลลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :0-3742-5467
อีเมล์ : [email protected]
นางสาวจุฑามาศ บัวป้อม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :0-3742-5467
อีเมล์ : [email protected]
นางสาวสุพรรณ ดอกทองหลาง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0-3742-5467
อีเมล์ : [email protected]

นางสาวจิราพร  จันทร์แก้ว
อัตราจ้าง
โทรศัพท์ :0-3742-5468
[email protected]
ติดต่อเรา