กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวกุลญา  คชสีห์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ :0-3742-5467
อีเมล์ : [email protected]
นางอรอนงค์ บุญมี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ :0-3742-5467
อีเมล์ : [email protected]
นางสาวศสิธร พูนเพิ่ม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :0-3742-5467
อีเมล์ : [email protected]
นางสาววรีพร สอนจีน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :0-3742-5467
อีเมล์ : [email protected]
นางสาวจุฑามาศ บัวป้อม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :0-3742-5467
อีเมล์ : [email protected]
นายศราวุธ จันทร์แก้ว
อัตราจ้าง
โทรศัพท์ : 0-3742-5467
อีเมล์ : [email protected]