home2018

previous arrow
next arrow
Slider

 Tel : 037-425-468

 Fax : 037-425-469

  : SK1EDU

 : SK1TV

 Tel : 037-425-468

  : SK1EDU

 Fax : 037-425-469

 : SK1ETV

Slider
Slider
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1

แนวทางการดำเนินงาน สพป.สก. 1 วิสัยทัศน์  (Vision) ผู้เรียนคิดเป็น  สื่อสารได้  คงอัตลักษณ์ความเป็นไทย พันธกิจ (Mission) 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการสื่อสารของผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน 3. เสริมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยและมีความสมดุลทั้งทักษะวิชาการทักษะวิชาชีพและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5. สร้างสิทธิและโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ค่านิยมองค์กร  (Core  Value) คิดสร้างสรรค์  ทำงานเป็นทีม   บริการดี  มีคุณธรรม

  ผลงานและกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด

1 7 8 9 10 11 564

  ผลงานและกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด

  โปรแกรมระบบสำนักงาน สพป.สระแก้ว เขต 1

  โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

บทความสาระน่ารู้