home2018

previous arrow
next arrow
Slider

ประกาศเจตจำนง (ภาษาไทย)

ประกาศเจตจำนง (ENG)

ประกาศเจตจำนง (ภาษากัมพูชา)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

-  ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน DLTV
-

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินงานแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2563

หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ผลการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2561

โปรดแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาการศึกษาของ สพป.สระแก้ว เขต 1

เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ได้อย่างไร ?

ท่านอยากเห็นเด็กสระแก้วเป็นอย่างไร ?

 Tel : 037-425-468

 Tel : 037-425-468

  : SK1EDU

 Fax : 037-425-469

 : SK1ETV

Slider
Slider

 Tel : 037-425-468

 Fax : 037-425-469

 : admin@sk1edu.go.th

  : SK1EDU

 : SK1TV

รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1

แนวทางการดำเนินงาน สพป.สก. 1 วิสัยทัศน์  (Vision) ผู้เรียนคิดเป็น  สื่อสารได้  คงอัตลักษณ์ความเป็นไทย พันธกิจ (Mission) 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการสื่อสารของผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน 3. เสริมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยและมีความสมดุลทั้งทักษะวิชาการทักษะวิชาชีพและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5. สร้างสิทธิและโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ค่านิยมองค์กร  (Core  Value) คิดสร้างสรรค์  ทำงานเป็นทีม   บริการดี  มีคุณธรรม

  ผลงานและกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด

1 552 553 554 555 556 568

 

  โปรแกรมระบบสำนักงาน ( E-SERVICE )

  โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

บทความสาระน่ารู้