Home2020

previous arrow
next arrow
Slider

ประกาศเจตจำนง (ภาษาไทย)

ประกาศเจตจำนง (ENG)

ประกาศเจตจำนง (ภาษากัมพูชา)

คลิปการประกาศเจตจำนงสุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2562 /เพิ่มเติม 1 / เพิ่มเติม2

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

รายงานแผนและผล  5 มีนาคม 2562 / 3 เมษายน 2562/ 1 พฤษภาคม 2562
รายงานการเบิกจ่ายไตรมาส 1/2562,2/2562,3/2562

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการเบิกจ่ายประจำปี 2561

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาวัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

-  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
-  ประกาศประกวดราคาปีงบประมาณ 2562
-  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562
-  สำเนารายละเอียดการดำเนินงาน 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สขร  ปี 2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561

โปรดแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาการศึกษาของ สพป.สระแก้ว เขต 1

เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ได้อย่างไร ?
ท่านอยากเห็นเด็กสระแก้วเป็นอย่างไร ?
Slider
Slider

 Tel : 037-425-468

  : SK1EDU

 Fax : 037-425-469

 : SK1ETV

 Tel : 037-425-468

 Fax : 037-425-469

  : SK1EDU

 : SK1TV

รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1

แนวทางการดำเนินงาน สพป.สก. 1
วิสัยทัศน์  (Vision)
ผู้เรียนคิดเป็น  สื่อสารได้  คงอัตลักษณ์ความเป็นไทย
พันธกิจ (Mission)
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการสื่อสารของผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน
3. เสริมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยและมีความสมดุลทั้งทักษะวิชาการทักษะวิชาชีพและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. สร้างสิทธิและโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

ค่านิยมองค์กร  (Core  Value)
คิดสร้างสรรค์  ทำงานเป็นทีม   บริการดี  มีคุณธรรม

  ผลงานและกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด

1 2 3 4 5 6 604

  ผลงานและกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด

 

  โปรแกรมระบบสำนักงาน ( E-SERVICE )

  โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

บทความสาระน่ารู้