การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ติดต่อ สพป.สก.1