คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวแววตา  ทองเกลี้ยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


ติดต่อ สพป.สก.1