คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษา

นางสาวปราณี  คงพิกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม

นางประไพ  ฉายอรุณ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ร้อยโทวีรศักดิ์  มลิจาร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางทิพย์วรรณ  สุวรรณ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางบุญตา  ศรีวรวิบูลย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางนิธิวดี  ป่าหวาย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวกรองทอง  วันสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายสากล  พรหมศิริเดช
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสีไพล  พรหมศิริเดช
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางนงนุช  สมมิตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางสาวพาพรณ์ เพียรพิสัย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรวรรณ พิมพ์พระธรรม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางจริญา อาษาวัง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวปรีเปรม เค้าอ้น
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัญชลี โคตรตา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางละเอียด ทาวี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุกัญญา สุวรรณทาน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวพจนีย์ คำกำเนิด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นายกิตติศักดิ์ พลเดช
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางสาววิไลลักษณ์ รักษาพล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวฉวีวรรณ ด้วงใจมา
อัตราจ้าง

นางสาววิราศิณี บุญสงค์
อัตราจ้าง

ติดต่อ สพป.สก.1